Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011

Olga Biernátová, Jan Skůpa

Interpretace nové verze normy, kterou ve dvou kolech připomínkovali E. Bratková, D. Čerňová, V. Eliášová, Z. Firstová, L. Jansová, J. Kratochvíl, M. Krčál a P. Sejk. Cílem tohoto dokumentu je podat jednotný a srozumitelný výklad normy, ve němž jsou sporné body vyřešeny dohodou odborníků. Dokument vznikl pod záštitou Citace.com. Dokument bude dále rozvíjen.

Stáhnout PDF

Dokument podléhá licenci Creative Commons.