« Zpět na všechny příspěvky

Informační vzdělávání OFFLINE (zas a znova)

Informační vzdělávání OFFLINE (zas a znova)

S pojmem Informační vzděláváníinformační gramotnost se my knihovníci setkáváme docela často, a tak to pro nás není nové „buzzwords“. Naopak, všichni, co pracujeme s informacemi, získáváme je z mnoha zdrojů, třídíme je a následně se je snažíme správně anotovat anebo citovat, víme, že tato práce je součástí informační gramotnosti. Co je ale důležité si připomínat – informační gramotnost není jednou provždy nabytá schopnost, ani jednorázová záležitost. Jedná se o součást celoživotního vzdělávání, jak správně upozorňují autoři hesla na portálu Wikisofia [1].

Rozvoj informační a s ní stále více propojenou mediální gramotností začíná již na základní a střední škole a postupně přechází, nebo by měl, celým vysokoškolským studiem. Poté se přesouvá z oblasti formálního vzdělávání spíše do oblasti neformálního vzdělávání a objevuje se „informační sebeřízení (information self-management), které zahrnuje bezpečnost, etiku a informační hygienu“ [2, s. 8].

A co na to knihovníci?

Jako knihovníci si mnohdy myslíme, že neustálý kontakt a práce s informacemi včetně nutnosti se s nimi vypořádat (vyhledávat, třídit, hodnotit, uchovávat, dále zpracovávat apod.) nás řadí ke skupině lidí s určitou úrovní informační gramotnosti. Když však vidíme neustálou změnu v chování lidí v kyberprostoru a v přístupu k informacím, stále nové a nové možnosti jejich zpracování a sdílení, znejistíme. V budoucnu přibyde gramotností (mediální, digitální) [3], přibyde kybernetických útoků a hrozeb, nových úkolů a prostředí a znejistíme ještě víc.

Jak se s touto situací co nejlépe vypořádat? Mnozí jsme absolvovali kurzy a semináře o informační bezpečnosti – i tak však víme, že nic nevíme. Neustále se vyvíjí nové kyberhrozby a osvěta v této oblasti nikdy nekončí. Podobná situace je i na poli informačního vzdělávání. Tak jak už bylo řečeno, i tato oblast se řadí pod vzdělávání celoživotní. Co to pro nás znamená a jak to vnímáme?

V posledních letech jsme vzniklo nespočet aktivit a publikací, které jsou zaměřeny na podporu informační gramotnosti pedagogů nebo samotných studentů [2; 4; 5]. Ze všech máme radost a vnímáme je jako užitečné. Důležité je, aby si každá z iniciativ našla „tu svoji“ cílovou skupinu.

I naší snahou je již téměř deset let přispět k dalšímu vzdělávání v oblasti informační gramotnosti, kam samozřejmě řadíme i gramotnost citační, nejen knihovníků, ale široké veřejnosti. Děje se tak nejenom publikováním metodických článků na našem blogu, ale také pomocí webinářů, seminářů, školení, konferencí CitaKon, metodické i přímé podpory při kontaktu s uživateli. A naší odměnou jsou pozitivní ohlasy a zájem zejména, když přijdou z řad knihovníků.

V současné době dochází k aktualizaci citační normy ČSN ISO 690, která v České republice hojně používaná napříč obory i institucemi. Současně vnímáme zvýšený zájem o vzdělávaní „offline“ namísto online. Obě tyto skutečnosti nás inspirovali k vytvoření kurzů pro knihovníky.

Kde a jak se k nim dostanete a o čem jsou?

Naším záměrem je pomoci knihovníkům ve zlepšování svých kompetencí v oblasti informační a mediální gramotnosti a umožnit jim předání získaných vědomostí a dovedností dále směrem ke svým uživatelům. Získané vědomosti lze využít k úspoře času při provádění výběru a hodnocení literatury, efektivnímu shromažďování a organizování informací, etickému využívání zdrojů a ochraně duševního vlastnictví.

Věříme, že i tyto kurzy si najdou svoje příznivce z rad knihovníků. 😉

Více informací o kurzech naleznete na našich stránkách.


Henrieta GábrišováPoužité zdroje:

[1] Informační vzdělávání. In: Wikisofia: portál pro tvorbu, ukládání a získávání studijních materiálů z oblasti humanitních věd [online]. Praha: Univerzita Karlova, 2013 [cit. 2022-10-09]. ISSN 2336-5897. Dostupné z: https://wikisofia.cz/wiki/Informa%C4%8Dn%C3%AD_vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD

[2] ČERNÝ, Michal, Dagmar CHYTKOVÁ a Gabriela ŠIMKOVÁ. Informační vzdělávání pro učitele. Brno: Flow, 2015. ISBN 978-80-88123-07-1. Dostupné také z: https://www.pablikado.cz/dokument/LFW8AjiHjxk9OWPF

[3] BRDIČKA, Bořivoj. Jak definovat digitální gramotnost?. Metodický portál: Spomocník [online]. Praha, 14. 12. 2015 [cit. 2022-10-09]. ISSN 1802-4785. Dostupné z: https://spomocnik.rvp.cz/clanek/20549/JAK-DEFINOVAT-DIGITALNI-GRAMOTNOST.html

[4] ČERNÝ, Michal. Informační gramotnost na středních školách: co, jak a proč?. Metodický portál: Články [online]. 2021, 24. 05. 2021 [cit. 2022-10-09]. ISSN 1802-4785. Dostupné z: https://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/22760/informacni-gramotnost-na-strednich-skolach-co-jak-a-proc-.html

[5] LANDOVÁ, Hana a Zdeňka CIVÍNOVÁ. Aktivity vysokoškolských knihoven v oblasti informačního vzdělávání: vývoj v letech 2006-2010 na veřejných vysokých školách v ČR. ProInflow [online]. Brno: Kabinet informačních studií a knihovnictví, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 2010, 2(2), 5-23 [cit. 2022-10-09]. ISSN 1804–2406. Dostupné z: doi:https://doi.org/10.5817/ProIn2010-2-2Markéta Kytnerová, 2022-10-10


Sdílet příspěvek: