« Zpět na všechny příspěvky

Jak citovat legislativní dokumenty 1

Jak citovat legislativní dokumenty 1

Dle ČSN ISO 690

Legislativní dokumenty jsou jedním ze specifických typů dokumentů, které s normou ČSN ISO 690 tak úplně nekamarádí. Norma již v úvodu říká, že ji nelze použít kromě jiného při citování legislativních dokumentů. Zaběhnutá praxe v českém prostředí však tak striktní není  a je vytvořena obecně uznávaná struktura pro jejich citování, která vychází ze struktury citací příspěvků v periodiku.

Tato odvozenina se týká citování přímo ze Sbírky zákonů. V případě, že zákon citujete z nějaké databáze nebo webových stránek, např. ASPI, Zákony pro lidi apod., tak ho budete citovat jako příspěvek na webu.

Při citování legislativy je tedy možné použít tuto odvozenou obecnou strukturu, popř. příspěvek na webu, legislativní pravidla vlády nebo některý z právnických citačních stylů. Vždy záleží na pravidlech vaší instituce.

Co všechno si pod legislativními dokumenty představit? Zákony, vyhlášky, nařízení vlády, směrnice, mezinárodní smlouvy, směrnice EU, nařízení komise atd.

Obecná struktura:

Země působnosti. Název: podnázev. In: Název sbírky. Rok vydání, ročník, částka, číslo, strany. Dostupnost a přístup. Poznámky.

Příklad:

ČESKOSLOVENSKO. Knihovní zákon. In: Sbírka zákonů. 1959, roč. 1959, částka 22, číslo 53.

ČESKO. Zákon č. 257/2001, o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon). In: Sbírka zákonů. 2001, částka 98, číslo 257,  s. 5683-5688. Dostupné z: http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=51517&l_nr=257~2F2001~20Sb.&l_name=knihovn~C3~AD~20z~C3~A1kon&fulltext=&nr=257&part=98&name=&rpp=15


Zákon jako příspěvek na webu:

Zákon č. 121/2000 Sb. Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). In: Zákony pro lidi [online]. AION CS, 2010-2018 [cit. 2018-03-19]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-121

Markéta Kytnerová, 2022-04-04


Sdílet příspěvek: