« Zpět na všechny příspěvky

Jak citovat kvalifikační práce

Konec akademického roku se blíží a s ním i odevzdávání závěrečných prací. Na vysokých školách se jedná především o bakalářky a diplomky, ale na středních se může jednat o různé ročníkové či maturitní práce. Dnes si ukážeme, jak je správně citovat.

Mezi kvalifikační práce se řadí nejenom bakalářské a diplomové práce, ale dizertační a habilitační práce či seminární práce a školní projekty.

V případě, že byla kvalifikační práce oficiálně vydaná a má přiděleno ISBN, tak ji citujeme jako monografii. Pokud byla práce vytištěna pouze pro účely obhajoby, tak vynecháváme údaj o vydavateli, protože se jedná o práci zveřejněnou, a ne vydanou.

Do poznámky pak zapisujeme druh práce, instituci, kde byla práce obhájena, a jméno vedoucího nebo školitele práce.

V bibliografické citaci elektronické kvalifikační práce se dostupnost nachází před poznámkou, takže URL adresa je uprostřed citace. Je to trochu nepřehledné, a proto je možné dostupnost zapsat až na konec citace. Pokud k tomuto kroku přistoupíme, tak je potřeba to dodržovat u všech citací kvalifikačních prací.


Obecná struktura - tištěná kvalifikační práce:

Tvůrce. Název. Vedlejší názvy. Místo odevzdání, datum odevzdání, počet stran. Druh práce. Název instituce, kde byla práce napsána. Vedoucí práce nebo školitel. Poznámky.

Příklad:

ADÁMEK, Jáchym. Vliv elektrického ozvučení a elektronizace na vývoj populární hudby. Brno, 2010. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav hudební vědy. Vedoucí práce PhDr. Aleš OPEKAR, CSc.


Obecná struktura - elektronická kvalifikační práce:

Jméno tvůrce. Název. Vedlejší název [Druh nosiče]. Místo odevzdání práce, datum odevzdání práce [Datum citování], počet stran. Dostupnost a přístup. Druh práce. Název instituce, kde byla práce napsána. Vedoucí kvalifikační práce. Poznámky.

Příklad:

ADÁMEK, Jáchym. Vliv elektrického ozvučení a elektronizace na vývoj populární hudby [online]. Brno, 2010 [cit. 2018-05-14]. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/262610/ff_b/Bakalarska_prace_262610.pdf. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. PhDr. Aleš OPEKAR, CSc.

nebo

ADÁMEK, Jáchym. Vliv elektrického ozvučení a elektronizace na vývoj populární hudby [online]. Brno, 2010 [cit. 2018-05-14]. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. PhDr. Aleš OPEKAR, CSc. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/262610/ff_b/Bakalarska_prace_262610.pdf.


Markéta Kytnerová, 2019-05-16


Sdílet příspěvek: