« Zpět na všechny příspěvky

Podpora vzdělávania na Slovensku

Podpora vzdělávania na Slovensku

Tak ako od svojho vzniku existuje citačný manažér Citace PRO s možnosťou voľby českého aj slovenského jazyka, rovnako aj medzi členmi nášho tímu nechýba zastúpenie zo Slovenska.

Mojou úlohou v tíme je nielen komunikovať so slovenskými inštitúciami a partnermi, ale aj sledovať vývoj a potreby v oblasti vzdelávania. Neuniklo mojej pozornosti, že téma informačnej a mediálnej gramotnosti a informačného vzdelávania v tomto roku na Slovensku znovu rezonovala [1] a objavila sa aj v programe našej konferencie Citakon 2022.

Z vlastnej skúsenosti počas pôsobenia v jednej z fakultných knižníc Slovenskej technickej univerzity viem, ako je dôležité a potrebné dostať informačné vzdelávanie vo väčšej miere do kurikúl na vysokých školách a univerzitách hneď na začiatku štúdia. Tieto trendy nie sú úplnou novinkou vo väčšine európskych krajín [2; 3]. Rovnako vnímam ako dôležitý a pozitívny krok v tejto oblasti vznik online platformy a programu ONLIFE venujúcej sa informačnej gramotnosti pre učiteľov a žiakov stredných škôl. Kde dnes vidím úlohu knižníc a knihovníkov? Je našou úlohou rozvíjať informačnú a mediálnu gramotnosť, aby sme mohli zdieľať svoje vedomosti s našimi používateľmi? Na túto otázku som si čiastočne odpovedala v jednom z predošlých článkov na našom blogu. Zároveň je vždy na rozhodnutí každého z nás, či má priestor a chce sa ďalej vzdelávať.

Pre knihovníkov, ktorí majú potrebu poskytovať svojim používateľom kvalitné služby a zdieľať poznatky a uvedomujú si nevyhnutnosť celoživotného vzdelávania sme pripravili vzdelávacie semináre zamerané na podporu a rozvoj informačnej a mediálnej gramotnosti. Rozdelili sme ich do dvoch skupín. V prvej, základnej, sú kurzy zamerané na získanie, alebo zopakovanie si vedomostí o tvorbe odborného textu, vyhľadávaní a hodnotení informácií, citovaní, plagiátorstve a dôležitej úlohe kritického myslenia. V druhej, rozšírenej, sa môžete naučiť, ako tieto znalosti a schopnosti naučiť svojich používateľov. Ak vás táto ponuka zaujala, môžete si ju podrobnejšie prezrieť na našichstránkach.

Naše skúsenosti v Citace.com nám hovoria, že knihovníkom často nechýba motivácia k ďalšiemu vzdelávaniu. Problém však môže nastať pri jeho financovaní. Jednou z možností je využitie grantovej podpory formou dotácie, ktorá spadá pod program Fondu na podporu umenia  - podprogram 5.1.3: Podujatia, vzdelávacie aktivity a odborná činnosť knižníc.

Podpora je zameraná na podporu komunitných a multikultúrnych aktivít knižníc, výstavy s odbornou garanciou, projektov odborných a vzdelávacích aktivít zameraných na zvyšovanie vzdelanostnej úrovne a informačnej gramotnosti používateľov, ale aj na vzdelávacie aktivity knihovníkov (projekty celoživotného vzdelávania zamestnancov knižníc a používateľov knižnično-informačných služieb).

Dotácia sa poskytuje do výšky 90% a detailne sú podmienky poskytnutia rozpísané na stránkach Fondu napodporu umenia.

Služby knižníc sa presunuli do virtuálneho priestoru a knihovníci tieto zmeny zvládli z môjho pohľadu výborne. Poskytujeme služby online, vzdelávame online, pripravujeme webináre a obsah na sociálne siete. Komunikujeme vo virtuálnom svete. Napriek tomu však cítime, že online vzdelávanie má aj negatívne stránky, alebo skôr výzvy [4], s ktorými sme sa v posledných dvoch rokoch detailne oboznámili. Možno práve preto mnohí z radov knihovníkov uvítajú možnosť vzdelávania v reálnom, namiesto virtuálnom prostredí. A ako to pri vzdelávaní býva - naše úsilie priniesť vzdelávanie k vám obohatí spätne aj nás. 


Henrieta Gábrišová


Použitá literatúra:

  1. FÁZIK, Jakub a Ľudmila HRDINÁKOVÁ. Informačná gramotnosť a informačné vzdelávanie [online]. Bratislava: Slovenská pedagogická knižnica, 2021 [cit. 2022-10-18]. ISBN 978-80-974036-2-1. Dostupné z: https://dspace.uniba.sk/xmlui/handle/123456789/39
  2. DOMBROVSKÁ, Michaela. Koncepce rozvoje informační gramotnosti na vysokých školách a odborné semináře IVIG 2003 a ILME. Ikaros: elektronický časopis o informační společnosti. [online]. Praha: Ikaros, 2003, 7(9) [cit. 2022-10-18]. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/koncepce-rozvoje-informacni-gramotnosti-na-vysokych-skolach-a-odborne-seminare-ivig-2003-a-ilme
  3. METSAR, Silvi a Sirje VIRKUS. The role of the library for university education: general introduction: general introduction. Liber Quarterly. 2004, (14), 290 - 305. ISSN 1435-5205.
  4. SEBERÍNI, Andrea, Miroslava TOKOVSKÁ, Michal MEŠŤAN, Miroslava KNAPKOVÁ a Barbora MAZÚROVÁ. Digitálne vzdelávanie v Nórsku a na Slovensku - skúsenosti a odporúčania: Správa z projektu [online]. Banská Bystrica: Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2022 [cit. 2022-10-18]. ISBN 978-80-557-1986-3. Dostupné z: https://repo.umb.sk/bitstream/handle/123456789/178/SK%20verziaDEF.pdf?sequence=1&isAllowed=y&fbclid=IwAR2YfIm5xkvcoNt2JmyHxfL1ITm_JYWSi7grHFyLDFKJey0kQu5fAMZ7xLs

Markéta Kytnerová, 2022-10-20


Sdílet příspěvek: